Posredovanje nepremičnin

Posredovanje pri nakupu, prodaji, najemu, oddaji in strokovno svetovanje obsega:

 • iskanje kupcev in najemnikov nepremičnin v skladu z Vašimi željami;
 • vodenje postopka prodaje, nakupa, oddaje in najema;
 • oglaševanje prodaje nepremičnin (izložbe, nepremičninski portali, ...)
 • vodenje ogledov, komuniciranje s potencialnimi kupci, pogajanja,
 • seznanjanje naročitelja in strank z dejanskim in pravnim stanjem nepremičnine, ...

 

Opis poslov, ki se jih nepremičninska družba zaveže opraviti pri opravljanju posameznih vrst storitev in so vključeni v plačilo za posredovanje pri prometu z nepremičninami:

 • sklenitve pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami;
 • ogled nepremičnine po sklenitvi pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami;
 • vzpostavljanje stikov med naročiteljem in tretjimi osebami in seznanjanje stranke, ki namerava kupiti nepremičnino z nepremičnino ;
 • obveščanje naročitelja o vseh okoliščinah, ki so pomembne za uspešno prodajo, nakup ali najem nepremičnine;
 • preveritev dejanskega in pravnega stanja nepremičnine in preveritev ustrezne dokumentacije, ki je potrebna za veljaven prenos pravic na nepremičnini in hranjenje dokumentacije;
 • sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev pravnega posla;
 • seznanjanje naročitelja in tretje osebe z vsemi okoliščinami, ki so pomembne za sklenitev pogodbe v prometu z nepremičninami (pojasnitev tržnih razmer, ki so pomembne za določitev cene v pogodbi v prometu z nepremičninami, vsebina predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe v prometu z nepremičninami, višina in vrsta davčnih obveznosti, višino stroškov notarske overitve podpisov, vpisa v zemljiško knjigo in morebitnih drugih stroškov v zvezi s sklenitvijo pogodbe, ki je predmet posredovanja, morebitna tveganja, povezana z neurejenim zemljiškoknjižnim stanjem nepremičnine, vpisanimi stvarnimi pravicami oziroma drugimi pravicami tretjih na nepremičninah oziroma drugimi morebitnimi neurejenimi razmerji);
 • seznanjanje naročitelja z nepremičnino in spravljanje v stik s tretjo osebo;
 • svetovanje pri oblikovanju prodajne, nakupne in najemne cene nepremičnine;
 • oglaševanje prodaje nepremičnin prodaje nepremičnine v sredstvih javnega obveščanja ali na drug način (izložbe, nepremičninski portali..);
 • seznanjanje stranke s pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine in zanesljivo pisno opozarjanje na ugotovljene napake;
 • pisna opozorila, obvestila, potrdila;
 • telefonsko komuniciranje s strankami in naročiteljem;
 • prisotnost pri ogledu nepremičnine s strani naročitelja;
 • druga dejanja, ki so potrebna za pravno veljavno sklenitev prodajne pogodbe.

Aktualna ponudba