Prodajate ali oddajate

Če želite čim prej prodati ali oddati Vašo nepremičnino, nas kontaktirajte ali vpišite nepremičnino.

Ponujamo Vam storitev posredovanja v prometu z nepremičninami. Temelj našega sodelovanja je podpis posredniške pogodbe, ki ima svojo podlago v Zakonu o nepremičninskem posredovanju in v splošnih pogojih našega podjetja in je rezultat našega dogovora. Pogodbo o posredovanju lahko sklene lastnik nepremičnine oz. oseba, ki ima pooblastilo lastnikov, ki s sklenitvijo pogodbe postanejo naročitelji.

Stroški pri prodaji nepremičnine so:

  • davek na promet nepremičnin in morebitna dohodnina od dobička iz kapitala  Pri prodaji nepremičnine je prodajalec zavezanec za plačilo davka na promet nepremičnin, v določenih primerih pa tudi za dohodnino od dobička iz kapitala. Dohodnina od dobička iz kapitala se ugotavlja, če je bila nepremičnina odsvojena pred potekom petnajstih let imetništva.
  • davek na promet nepremičnin:   2 % od vrednosti nepremičnine
  • dohodnina od dobička iz kapitala: Davčna osnova za odmero dohodnine od dobička iz kapitala je razlika med vrednostjo kapitala ob odsvojitvi in vrednostjo kapitala ob pridobitvi. Stopnja davka, določena v višini 25 %, se na vsakih dopolnjenih pet let imetništva nepremičnine zmanjšuje (po petih letih bo stopnja 20 %, po desetih letih pa 15 %), po petnajstih letih imetništva nepremičnine pa se tega davka ne plača. Davčna osnova se zniža za normirane stroške, za plačan davek na promet nepremičnin ali davek na dediščine in darila ter za dejanske stroške, ki jih je zavezanec imel zaradi vlaganja v obnovo nepremičnine. Slednje zavezanec dokazuje z računi, zato je priporočljivo, da od dobaviteljev oziroma izvajalcev storitev pridobi račune in jih shrani. Davek davčni organ odmeri z odločbo.
  • morebitni davek na dediščine in darila, v kolikor še ni bil plačan
  • morebitna cenitev, če je ta potrebna v davčnih in drugih postopkih, po veljavnem ceniku zapriseženega sodnega cenilca
  • notarska overitev pogodbe, po notarski tarifi
  • morebitna izdelava energetske izkaznice (vse novogradnje in obstoječe stavbe morajo po določilih Energetskega zakona pridobiti energetsko izkaznico samo v  primeru prodaje ali oddaje stavbe v najem za več kot eno leto), po ceniku licenciranega neodvisnega strokovnjaka za izdelavo energetskih izkaznic
  • plačilo za posredovanje in
  • morebitni stroški dokumentacije (neurejeno zemljiškoknjižno stanje, legalizacija (črna gradnja, nelegalna gradnja, neskladna gradnja, hiša, prizidek, objekt), …)

Aktualna ponudba